Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

Затверджено Концептуальну програму розвитку лісовпорядкування на період до 2015

11/04/2011

Вступ

 

     Попередня “Концептуальна програма розвитку лісовпорядкування на період до 2010 року” була затверджена наказом Державного комітету лісового господарства від 14.09.2006 р. № 206, основними завданнями якою ставилося більш повне інформаційне і проектне забезпечення виконання Державної програми „Ліси України” на 2002-2015 роки, запровадження в лісовпорядкуванні і лісовому господарстві сучасних географічних інформаційних технологій (далі – ГІС-технології), освоєння нових технологій інвентаризації лісів, проведення моніторингу стану лісів, контроль за впровадженням у виробництво Проектів організації і розвитку лісового господарства.

     Станом на 2011 рік завдання, які були визначені зазначеною Концептуальною програмою, в цілому реалізовані, окрім завдань щодо національної інвентаризації лісів, матеріально-технічного постачання та будівництва житла в зв‘язку з недостатнім фінансовим забезпеченням.

     Розробка нової Концептуальної програми розвитку лісовпорядкування на період до 2015 року (далі — Програма) на сучасному етапі викликана наступними реаліями і аргументами:

     • зростаюча роль лісовпорядної інформації у вирішенні стратегічних і поточних завдань лісового господарства в умовах ринкової економіки, екологізації ведення лісового господарства, переоцінки ресурсного потенціалу лісів;

     • здійснення економічних реформ в державі, в тому числі в лісовому комплексі;

     • необхідність удосконалення проектних рішень, направлених на сталий розвиток лісового господарства, невиснажливе лісокористування та збереження біологічного різноманіття;

     • збільшення площі лісів шляхом виконання робіт з лісорозведення;

     • необхідність визначення ролі, місця і співвідношення базового, безперервного лісовпорядкування та національної інвентаризації лісів, статусу одержуваної в процесі їх виконання інформації;

     • розширення зацікавленості в геоінформаційній базі даних про ліси з боку лісового та інших відомств;

     • перехід на використання сучасних ГІС-технологій, які забезпечують і розширюють можливості оперативного аналізу інформації, моделювання та прогнозування розвитку лісової галузі;

     • подальше розширення моніторингу лісів в рамках єдиної європейської програми.

     До необхідності розробки Програми перспективного розвитку лісовпорядкування спонукають також наступні завдання та проблеми, вирішення яких потребує відповідної регламентації:

     • необхідність суттєвого розширення комп‘ютеризації лісової галузі з використанням лісогосподарськими підприємствами геоінформаційної (суміщеної таксаційної і картографічної інформації) бази даних лісового фонду;

     • створення і постійне підтримання в актуалізованому стані геоінформаційної бази даних по лісах інших міністерств і відомств;

     • підвищення точності таксації лісів, зокрема експлуатаційного фонду;

     • уточнення віків стиглості деревостанів з урахуванням екологічних міркувань і сучасного споживчого ринку деревини;

     • вирішення проблемних питань, пов‘язаних з тенденцією погіршення санітарного стану лісів через всезростаючий антропогенний вплив і глобальну зміну клімату;

     • зростання вимог лісокористувачів до змісту, достовірності і оперативного одержання лісовпорядної інформації;

     • налагоджування спільного міжвідомчого використання матеріалів дистанційного зондування Землі (ортофотоплани, аерофотозйомка, космічні знімки, далі — ДЗЗ) з метою зменшення видатків на їх використання;

     • виконання Україною низки міжнародних зобов‘язань, пов‘язаних з лісовою галуззю.