Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

ЗВІТ про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів

01/11/2010

1.      Замовник:

1.1. Найменування: Українське державне проектне лісовпорядне виробниче об‘єднання

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  00968167

                         Місцезнаходження: Київська обл., м.Ірпінь, вул.Пролетарська, 22-24, 08200

             Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв‘язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада  та  адреса,  номер  телефону  та телефаксу із зазначенням коду міжміського  телефонного  зв‘язку,  е-mail): Гульчак Сергій Володимирович, начальник відділу МТП, Київська обл., м.Ірпінь, вул.Пролетарська, 22-24, тел/факс (04597) 55-148; lisproekt@ukrpost.ua

             Головний розпорядник коштів (повне найменування  та  ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державний комітет лісового господарства України ЄДРПОУ 0011535


2.      Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету


3.      Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: Продукція друкована інша (матеріали дистанційного зондування поверхні землі), код 22.22.1

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: лотів-3


4.  Процедура закупівлі: відкриті торги


5.      Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса   веб-порталу  Міністерства  економіки  України,  на  якому  розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково  розміщувалася  інформація про закупівлю:www.lisproekt.gov.ua

5.3. Дата   оприлюднення   і   номер  оголошення   про  проведення  процедури  закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розмішення на веб-порталі Міністерства економіки України:№ 32(420) від 09.08.10 р., № оголошення 27962

5.4. Дата оприлюднення  і  номер  оголошення  про  проведення  процедури  закупівлі, опублікованого  у  відповідних  міжнародних  виданнях (у  випадках,  передбачених Законом):

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, Опублікованого в державному офіційному  друкованому  виданні  з  питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: № 39  (427) від 27.09.2010 р., № повідомлення 00596

5.6. Дата  і  номер  оголошення  про  результати проведення   торгів,  опублікованого в державному  офіційному  друкованому  виданні  з  питань державних закупівель та розміщеного  на  веб-порталі  Міністерства  економіки  України:  № 42 (430)  від 18.10.10 р., № оголошення 34081

5.7. Дата  і  номер  оголошення  про  результати  проведення  торгів,  опублікованого  у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом):  —


6.  Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі:  2 (два)

6.2. Найменування/прізвище, ім‘я, по батькові:Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіаційний розрахунковий центр"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Пангео"

6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер:30678461; 36071191

6.4. Місцезнаходження: м.Київ, пр.Повітрофлотський, 90-А, 03066;

Крим, м.Сімферополь, вул.Київська, б. 40, кв.28, 95034


7.     Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час):08.09.10 р. 10-45; 07.09.10 р. 14-00

Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час):8.09.10 р.  13-30

Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2 (дві)  

Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів:   —

Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

ЛОТ № 1

         ТОВ " Авіаційний розрахунковий центр "- ціна пропозиції конкурсних торгів

         394200 грн. 00 коп.; строк платежу 5 банківських днів.

         ТОВ "Пангео"- ціна пропозиції  конкурсних торгів 1051200 грн. 00 коп.; строк

         платежу 5 банківських днів.

ЛОТ № 2

         ТОВ " Авіаційний розрахунковий центр "- ціна пропозиції конкурсних торгів

         402897 грн. 00 коп.; строк платежу 5 банківських днів.

         ТОВ "Пангео"- ціна пропозиції  конкурсних торгів 1953440 грн. 00 коп.; строк

         платежу 5 банківських днів.

ЛОТ № 3

         ТОВ " Авіаційний розрахунковий центр "- ціна пропозиції конкурсних торгів

         451680 грн. 00 коп.; строк платежу 5 банківських днів.

         ТОВ "Пангео"- ціна пропозиції  конкурсних торгів 1505600 грн. 00 коп.; строк

         платежу 5 банківських днів.

7.6.   Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав:_____


8.    Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів лот №1-394200 грн. 00 коп.; лот № 2-402897 грн. 00 коп.; лот № 3-451680 грн. 00 коп.;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів лот №1-1051200 грн. 00 коп.; лот № 2-1953440 грн. 00 коп.; лот № 3-1505600 грн. 00 коп.;

номер  1   та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (з ПДВ):

лот №1-394200 грн. 00 коп.; лот № 2-402897 грн. 00 коп.; лот № 3-451680 грн. 00 коп.

(цифрами)

лот № 1- Триста дев‘яносто чотири тисячі двісті грн. 00 коп.;

(словами)

лот № 2- Чотириста дві тисячі вісімсот дев‘яносто сім грн. 00 коп.;

(словами)

лот № 1- Чотириста п‘ятдесят одна тисяча шістсот вісімдесят грн. 00 коп.;

(словами)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів:20.09.2010 р.


9.      Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім‘я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю

"Авіаційний розрахунковий центр"

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 30678461

9.3.  Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: м.Київ, пр.Повітрофлотський, 90-А, 03066.


10.        Дата укладання договору про закупівлю та його ціна: 11.10.10 р., 1248777 (один мільйон двісті сорок вісім тисяч сімсот сімдесят сім) грн. 00 коп.


11.        Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце):    —


12.        Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1.  Дата прийняття рішення:   —

12.2.   Причини:   —


13.  Зведена   інформація   замовника  про  наявність  та  відповідність  встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям  відповідно до  статті 16 Закону,  та  наявність /відсутність обставин, встановлених статтею  17  Закону,  із  зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які  підтверджують відповідність Учасників   кваліфікаційним   критеріям  відповідно  до  статті  16  Закону  та відповідають встановленим законодавством вимогам:ТОВ "Авіаційний розрахунковий центр";  ТОВ "Пангео"

13.2. Перелік учасників, які не  подали  документи,  що  підтверджують  відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам:   —__

13.3. Перелік учасників,  щодо  яких  не  встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:   —

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника:   —


14. Інша  інформація  (в  тому  числі  обґрунтування  застосування  скороченої процедури):   —


15. Склад комітету з конкурсних торгів:


Голова тендерного комітету Краєвський М.Л., заступник генерального директора


Заступник голови тендерного комітету  Костюк Н.П., заступник головного бухгалтера


Секретар тендерного комітету  Гульчак С.В., начальник відділу МТП


Члени тендерного комітету:


Герасимчук В.П., інженер з організації і нормування праці 1 кат.

 

16. Голова тендерного комітету

Заступник генерального директора, Краєвський М.Л.    ______________

                                                                                          (підпис, М.П.)