Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

ПОЛОЖЕННЯ про спеціалізовану лісовпорядну партію з авторського нагляду та контролю за якістю лісовпорядних робіт

31/01/2015

І. Загальні положення

 

1.1. Спеціалізована лісовпорядна партія з авторського нагляду та контролю за якістю лісовпорядних робіт (далі партія) створена у відповідності до наказу Українського державного лісовпорядного об’єднання (ВО “Укрдержліспроект”) № К–16 від 27.02.09 р. на виконання пункту 1.3 наказу Держкомлісгоспу України № 365 від 29.12.08 р.

1.2. Партія є підзвітним структурним науковим виробничо–господарським підрозділом об’єднання і безпосередньо підпорядковується головному інженеру.

1.3. Підрозділ очолює начальник партії.

1.4. У разі відсутності начальника партії, його обов’язки покладаються на одного із працівників партії.

1.5. Партія виконує свої функції у взаємодії з іншими структурними підрозділами  та відділами апарату управління об’єднання.

 

ІІ. Структура

 

2.1. Штатний розпис партії змінний і залежить від обсягів доведених планів робіт, як за кількістю об’єктів, так і за ступенем використання лісового фонду в них.

2.2. Структурний склад виконавців:

— начальник партії – керівник;

— провідні інженери – фахівці;

— інженери І категорії (на час випробувального терміну, або на час освоєння технології виконання робіт) – фахівці.

2.3. Мінімальний стаж роботи на посаді інженера–таксатора для зарахування в штатний розпис партії – 5 років.

 

ІІІ. Основні завдання і функції

 

3.1. Партію створено для виконання наглядів за впровадженням у виробництво лісовпорядних проектів у відповідності із статтею 46 Лісового кодексу України і розділом 2.7 інструкції з впорядкування лісового фонду України (Ірпінь — 2006), а також для встановлення якості виконання поточних лісовпорядних робіт структурними підрозділами                        ВО «Укрдержліспроект» з метою підвищення ефективності лісовпорядкування та контролю за веденням лісового господарства і лісокористування, оперативного усунення виявлених недоліків, як в лісогосподарській діяльності так і в лісовпорядкуванні.

3.2. Виконання робіт з авторського нагляду спеціалістами партії здійснюється в лісових підприємствах у відповідності до доведеного ВО «Укрдержліспроект» плану робіт і за Програмою, що затверджена Держкомлісгоспом України, а поточний контроль якості лісовпорядних робіт — на основі відповідних розпоряджень і завдань об’єднання в періоди не задіяння виконанням авторського нагляду і в терміни передбачені графіками виконання робіт.

3.3. При проведенні авторського нагляду спеціалістам партії необхідно перевіряти і аналізувати:

  • якість лісовпорядних матеріалів, стан ведення реєстраційної, облікової і звітної документації лісогосподарських підприємств;
  • повноту і якість внесення поточних змін в матеріали лісовпорядкування, включаючи організацію доведення їх до меж необхідної точності силами лісогосподарських підприємств;
  • відповідність запроектованих лісовпорядкуванням заходів принциповим напрямкам організації і розвитку лісового господарства і економічним умовам лісового підприємства;
  • ступінь використання основних положень проектів організації і розвитку лісового господарства в практичній діяльності лісових підприємств для планування і здійснення найбільш повного і раціонального його використання і відтворення лісових ресурсів;

—    відповідність фактично виконаних обсягів робіт проектним, технологій виконання і просторового розміщення, а також оцінювання якості виконання цих заходів;

  • причини і розміри відхилень основних показників лісогосподарського виробництва від проектних, обґрунтованість цих відхилень.

3.4. При виконанні авторського нагляду використовуються документи і матеріали, перелік яких приведений в Положенні про авторський нагляд за впровадженням у виробництво лісовпорядних проектів.

3.5. Спеціалісти партії забезпечують:

  • вирішення усіх питань, пов’язаних з організацією, проведенням і завершенням робіт, включаючи і написання звітів за результатами авторських наглядів;
  • підготовку і винесення питань на колегії (вчені ради, технічні наради) організацій безпосереднього підпорядкування відповідних об’єктів нагляду, або перевірок за підсумками виконання, як робіт з авторського нагляду, так і робіт з перевірки якості поточного проведення лісовпорядкування структурними підрозділами ВО «Укрдержліспроект»;

—    аналіз досягнень лісової науки і передового досвіду в лісогосподарському виробництві і лісовпорядкуванні, а також сприяння доведенню їх переваг, після впровадження, над традиційними технологіями та напрямами;

  • участь в розробці нових напрямів розвитку лісогосподарської науки, в рецензуванні галузевих наукових розробок і т. ін.

 

ІV. Взаємодія з іншими підрозділами об’єднання

 

4.1. 3 планово-економічним відділом

Одержує річні і щомісячні завдання на виконання робіт, штатний  розпис. Представляє звіти про хід виконання робіт.

4.2.  З виробничо-технологічним відділом

Одержує нормативно-технічну документацію, завдання на виконання поточних перевірок якості лісовпорядних робіт, що виконуються структурними підрозділами             ВО «Укрдержліспроект», консультативно-правові напрямки рішень окремих виробничих питань.

Представляє дані про хід виконання робіт з авторського нагляду і з якісного стану виконання лісовпорядних робіт за результатами перевірок.

4.3. З експедиціями

Одержує необхідну проектну документацію, динаміку змін основних таксаційних показників.

Представляє результати виконання робіт з авторського нагляду по об’єктах розроблених проектів, а також інформацію для внесення необхідних змін в бази даних перевірених об’єктів.

4.4.  З інформаційно-обчислювальним центром

Одержує необхідні послуги з сервісного і програмного забезпечення комп’ютерної техніки, необхідні бази даних і НДІ для поточної роботи.

Представляє інформацію для внесення необхідних змін в повидільну і картографічні бази даних (одночасно з експедиціями) за результатами перевірок і авторських наглядів.

4.5.  З цехом камерального виробництва

Одержує необхідні для роботи бланки форм і відомостей за заявками партії, а також необхідну кількість замовлених палітурних робіт.

Представляє заявки на виконання необхідних обсягів тиражування матеріалів і виконання палітурних робіт.

4.6.  З відділом матеріально-технічного забезпечення

Одержує відповідно до норм забезпечення необхідні інструменти і спецодяг, а також інші матеріали і механізми по мірі необхідності та норм забезпечення.

Представляє заявки на необхідні матеріали і техніку, умови їх використання.

 

  1. V. Права

 

5.1. Має право отримувати необхідну інформацію щодо завдань на виконання робіт, технологію виконання їх, змін в нормативній і вихідній документації, а також отримувати матеріали і довідки від відповідних підрозділів об’єднання, що необхідні для виконання обов’язків, покладених на партію.

5.2. Має право надавати довідки і роз’яснення щодо виявлених зауважень і невідповідностей в проектній документації, а також щодо виявлених партією недоліків в роботі  лісогосподарських підприємств за вимогами підрозділів об’єднання і відповідних органів лісового господарства в межах структурних і правових відносин.

 

VІ. Відповідальність

 

6.1. Усю повноту відповідальності за своєчасність і якість виконання доведених завдань несе начальник партії.

6.2. Ступінь відповідальності інших співробітників партії встановлюється посадовими інструкціями.

 

 

 

Головний інженер                                                              М.П. Левківський

Начальник партії                                                                П.Є. Мент