Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

Програма проведення авторського нагляду за впровадженням у виробництво проектів організації та розвитку лісового господарства

31/01/2015

1.1. До початку перевірки якості внесення поточних змін в матеріали лісовпорядкування необхідно, в першу чергу, з метою визначення можливостей використання в подальшій роботі, перевірити наявність, якість заповнення і ведення необхідних проектних, облікових і звітних документів, а саме:

 • проектну лісовпорядну документацію: пояснювальну записку до проекту організації і розвитку лісового господарства, таксаційні описи, проектні відомості, планшети, проекти протипожежного впорядкування, будівництва доріг і т. ін.;
 • річні звіти підприємства з господарської діяльності за період з початку дії проекту лісовпорядкування (з 1 січня наступного року після базового лісовпорядкування) по 1 січня року, що передує виконанню авторського нагляду;
 • книги приймання-передавання лісових ділянок в постійне і в тимчасове користування, з реєстрацією рішень відповідних органів;
 • підстави та відповідні рішення і акти приймання-передавання земель, геодезична основа до них, таксаційні описи при прийманні земель, а також договори на передавання земель в тимчасове користування з правовими обов’язками сторін;
 • рішення відповідних органів при переведенні лісових ділянок з однієї категорії лісів в іншу;
 • матеріали відводів і таксації лісосік головного користування і матеріали огляду місць рубок;
 • книги обліку лісових культур;
 • матеріали інвентаризації лісових культур;
 • матеріали технічного приймання лісових культур;
 • акти переведення лісових культур у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки;
 • акти переведення у вкриті лісовою рослинністю лісових ділянок, що відновилися природно, а також після заходів сприяння природному поновленню, включаючи і заходи із збереження підросту;
 • акти переведення насаджень з одного господарства в інше, при зміні породного складу насаджень, в результаті виконаних господарських заходів;
 • акти змін в лісовому фонді в результаті стихійних лих;
 • акти на помилки лісовпорядкування;
 • акти ревізій та перевірок організацій, яким підпорядковане лісогосподарське підприємство;
 • книги витрат лісу;
 • книги обліку лісових пожеж;
 • книги обліку лісопорушень;
 • книги обліку протоколів порушень Правил пожежної безпеки;
 • паспорти лісопожежних станцій.

Підсумкові дані, в перерахованих документах, повинні бути ув’язані зі звітними даними лісгоспу, а в разі розходжень між ними — повинні бути внесені корективи, або ж  відображені  причини цих неув’язок.

Зауваження щодо ведення облікової документації  лісогосподарським підприємством, так як і виявлені недоліки лісовпорядкування, повинні бути відображенні в звіті з авторського нагляду.

1.2. Враховуючи зміст п. 1.1, виконується порівняння виконаних обсягів і з`ясовується територіальне розміщення виконаних заходів проектним відомостям.

1.3. Площа, яка повинна бути обстежена в натурі повинна складати не менше 5% обсягу кожного виду заходу виконаного за період дії проекту і кожного заходу обсягів робіт, що проектувались лісовпорядкуванням і не пройдених ними. Крім цього в натурі по кожному виду заходів повинно бути перевірено не менше ніж 70% лісництв, де той чи інший захід відмічався, але не менше як по чотирьох лісництвах.

В разі виникнення суперечностей з достовірності призначення господарського заходу,  або ж обґрунтованості його виконання і якості виконаних робіт, можуть використовуватись і інструментальні способи перевірки їх.

1.4. На основі натурної окомірної таксації виділів з`ясовуються  якість виконання цих заходів.

1.4.1. Одночасно з`ясовується якість таксаційних робіт і обґрунтованість призначення господарських заходів лісовпорядкуванням для виділів, що оглянуті в натурі.

1.4.2. На основі вибіркового огляду виділів і оцінки виконаних заходів складається порівняльна відомість виділів оглянутих в натурі (форма 3). Відомість підписується головним лісничим і іншими спеціалістами лісогосподарського підприємства, що брали участь в перевірці, а також виконавцем робіт.

В порівняльну відомість таксаційні виділа вписуються по лісництвах в наростаючому порядку. В подальшому з відомості робляться усі необхідні для звіту вибірки.

1.4.3. В разі необхідності одержання більш повної інформації про господарську діяльність, а також в суперечливих питаннях, в окремих об’єктах дозволяється додаткове вибіркове обстеження виділів і вибірково-перелікові методи таксації. Такі обстеження виконуються при умові додаткового фінансування, або за наявності відповідного розпорядження ВО «Укрдержліспроект».

1.5. По усіх випадках відхилень фактичного виконання від проектних обсягів, технології виконання і територіального розміщення робіт, дається всебічний аналіз причин відхилень і пропонуються рекомендації з усунення недоліків у веденні лісового господарства, виявлених при авторському нагляді.

В разі відхилень від проекту з причин не залежних від лісогосподарського підприємства, дається обґрунтований висновок про характер даних причин, а при необхідності пропонуються заходи з їх усунення.

1.6. В разі виявлення при авторському нагляді в проекті недостатньої обґрунтованості положень з ведення лісового господарства, або в призначених лісовпорядкуванням заходах, вносяться пропозиції щодо їх корегування.

1.7. За підсумками виконання авторського нагляду складається звіт в відповідності до змісту даного окремим документом «Макету звіту з авторського нагляду за впровадженням у виробництво проекту організації та розвитку лісового господарства», в якому наводяться і зразки обов’язкових таблиць. Технологія виконання робіт, включаючи і складання звіту, наведена в «Методичних рекомендаціях виконання робіт з авторського нагляду за впровадженням у виробництво проектів організації та розвитку лісового господарства »

В загальній інформації до звіту указуються місцезнаходження лісгоспу, рік затвердження і уведення в дію лісовпорядного проекту, склад спеціалістів, що виконували авторський нагляд, період його виконання, зміст і обсяги натурних робіт, що виконанні при авторському нагляді (табл. 1.1.).

 

2.ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРОЕКТУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

2.1. Дається загальна характеристика лісового фонду і основні напрямки його використання, а також критичний аналіз дотримування лісовим господарством наступних основних положень:

— категорії лісів, господарські частини і господарські секції (табл. 2.1.);

— розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за головними породами за даними лісовпорядкування (табл. 2.2.);

— віки стиглості (табл. 2.3.);

— зміна площі земель лісового фонду і запасу деревостанів за період, що аналізується (табл. 2.4).

Приводяться причини відступів  від основних положень при веденні лісового господарства, відомості про ведення обліку в межах господарських частин, головних порід або господарських секцій. Даються пропозиції щодо їх виконання або перегляду і впорядкуванню обліку.

 

 1. РУБКИ ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ

3.1. В табл. 2.4 дається порівняння діючої розрахункової лісосіки з фактичним середньорічним відпуском лісу, з лісосікою обрахованою лісовпорядкуванням в межах господарських частин і способів рубок в розрізі господарств і господарських секцій.

В разі зміни діючої розрахункової лісосіки в період що аналізується приводиться її підстава (№ наказу і дата Держкомлісгоспу України або Мінекології). В таблиці приводиться середньоарифметичний розмір діючої розрахункової лісосіки за цей період.

Наводяться причини розходжень діючої розрахункової лісосіки з обрахованою лісовпорядкуванням, причини недорубів або перерубів діючої розрахункової лісосіки, а також причини розбіжностей між фактичним і запроектованим виходом ділової деревини.

3.2. На основі аналізу матеріалів відводів лісосік складається табл. 3.2., в якій приводиться порівняння розміщення фактичних середньорічних обсягів рубок, відомостям головної рубки, з приведенням обсягів зрубаної деревини в насадженнях пристигаючих і нижчих вікових груп, а також в особливо захисних лісових ділянках (ОЗЛД).

Приводиться порівняння розходжень фактичної рубки з даними проектних відомостей за середнім експлуатаційним запасом на 1 га, а також причини їх.

3.3. В процесі виконання авторського нагляду виконуються перевірки відводів і таксації лісосічного фонду в обсягах приведених в п. 1.3, результати яких оформляються окремими актами по формі 4 «Макету», які є основою висновків з загальної характеристики якості виконання даного виду робіт. Перевірка проводиться тільки тим методом, яким виконувався відвід лісовим господарством. Визначається повнота і якість відводів, наводяться результати огляду місць рубок, наводяться причини порушень і рекомендації з їх усунення. В тексті звіту указуються відсотки відхилень від даних перевірки.

 

 1. РУБКИ ФОРМУВАННЯ І ОЗДОРОВЛЕННЯ ЛІСІВ

4.1. Рубки догляду

4.1.1. Порівняння фактичного виконаних середньорічних обсягів рубок догляду за період дії проекту зі звітними даними лісгоспу і щорічним розміром цих рубок, прийнятих другою лісовпорядною нарадою (табл. 4.1.1). В разі зниження обсягів рубок догляду на другій лісовпорядній нараді, в тексті звіту приводяться обсяги рубок, рекомендовані лісовпорядкуванням.

В тексті приводиться:

— виконання запроектованих обсягів рубок, інтенсивності вибірок, а також планові обсяги рубок;

— порівняння запроектованого, планового і фактичного виходів ліквідної і ділової деревини; причини відхилень і їх обґрунтованість;

Відповідність місць рубок проектним відомостям за даними лісгоспу по результатах обстеження місць рубок і відсоток охоплення насаджень рубками догляду відображаються в табл. 4.1.2. При визначенні відсотку охоплення за 100% приймається площа насаджень, що потребує догляду насаджень з урахуванням строків повторюваності (за період дії проекту). При цьому, обов’язково, з площі пройденої рубками догляду, віднімаються площі ділянок, де він не потребувався і додаються площі ділянок не відображених в проектних відомостях (підібраних лісгоспом), де їх виконання потребувалось.

Причини незадовільної оцінки виконання рубок догляду приводяться в табл. 4.1.3.

4.1.2. Загальний лісівничий ефект від рубок догляду, виконаних за період дії проекту приводиться в табл. 4.1.4. Далі приводяться причини низької ефективності їх і пропозиції з покращення, а також причини і принципи  самостійного підбирання ділянок в рубки догляду і їх вплив на лісівничу ефективність.

Порівняння таксаційних характеристик (по 2-3 характерних ділянках з кожного виду рубок) насаджень, призначених лісовпорядкуванням в рубки і не охоплених доглядом, з насадженнями, самостійно підібраними лісгоспом приводиться в табл. 4.1.5.

 

4.2. Санітарні рубки

4.2.1. Порівнюються обсяги фактичного виконаних санітарних рубок з обсягами, прийнятими другою лісовпорядною нарадою в табл. 4.2.1. Аналізується ступінь використання проектних матеріалів, якість санітарних рубок, результати натурного обстеження ділянок, відведених в санітарні рубки, що не призначались лісовпорядкуванням, наявність порушень, при яких під видом санітарних рубок, призначені в рубки здорові дерева (табл. 4.2.2), причини відхилень від проекту, обсяги заготовленої деревини і вихід ліквідної і ділової деревини.

Пропонуються заходи з покращення санітарного стану лісів лісового господарства.

 

4.3. Лісовідновні рубки

Аналізується виконання запроектованих обсягів лісовідновних рубок, причини відхилень від проектних обсягів, обґрунтованість самостійного підбирання ділянок під цей вид рубки, якість виконання лісовідновних рубок.

 

4.4. Рубки пов’язані з реконструкцією насаджень

Аналізується аналогічно до попереднього пункту за способами рубок – суцільними і частковими.

 

4.5. Інші рубки формування і оздоровлення лісів

Окремо, по кожному виду рубок, аналізується виконання решти запроектованих і не запроектованих рубок, включаючи і ліквідацію захаращеності, аналогічно двом попереднім пунктам.

Крім цього, для рубок, що виконуються на основі висновків спеціальних комісій і наданих дозволів на їх проведення, констатується наявність відповідних документів, а в разі необхідності, наводяться ознаки порушень або ігнорувань вимог нормативних документів.

 

 

 1. РУБКИ ПОВ’ЯЗАНІ З ПРОВЕДЕННЯМ ІНШИХ ЗАХОДІВ

Аналізується аналогічно пунктам 4.3 – 4.5 за видами рубок.

 

 1. ЗАХОДИ З ЛІСОЗАХИСТУ

6.1. Наводяться порівняння запроектованих середньорічних обсягів заходів з лісозахисту з фактичними (табл. 6.1), аналіз їх виконання, причини розходжень, динаміка наявності осередків шкідників і хвороб лісу, висновки з ефективності виконання заходів з лісозахисту і загальний висновок з покращення або погіршення санітарного стану насаджень за період, що аналізується.

 

 1. ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ. РЕКОНСТРУКЦІЯ НАСАДЖЕНЬ

7.1. Відтворення лісів.

7.1.1. Наводиться порівняння фактичного виконання за період дії проекту обсягів відтворення лісів, лісорозведення і реконструкції насаджень за звітними даними лісового господарства з запроектованими обсягами (табл. 7.1.1), причому виконання обсягів відтворення лісів на суцільних лісосіках усіх видів рубок, включаючи і останні прийоми поступових рубок, аналізується з проектними обсягами скорегованими на фактичну площу зрубів.

Середньорічне виконання обсягів за видами лісовідновлення відображаються в табл. 7.1.2. Приводяться причини відхилень і їх обґрунтованість на основі результатів натурного обстеження.

7.1.2. Відповідність проекту закультивованих лісових ділянок, за даними натурного обстеження, приводиться в табл. 7.1.3, а стан лісових ділянок, що залишились не закультивованими, в табл. 7.1.4. Дані про переведення лісових культур у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, за даними лісгоспу, приводяться в табл. 7.1.5.

7.1.3. Аналізується відповідність запроектованих типів лісових культур і способів їх створення, причини відхилень від проекту, виконання доглядів за лісовими культурами і додержання кратності їх, виконання доповнень.

7.1.4. Приводиться стан створених, за період дії проекту, лісових культур за даними лісгоспу і перевірених при нагляді в натурі (табл. 7.1.6), а також причини загибелі і незадовільного стану їх (табл. 7.1.7). Описуються причини, що негативно вплинули на стан лісових культур і методи їх усунення.

7.1.5. Характеризується успішність відновлення не вкритих лісом лісових ділянок, що по проекту залишені під природне поновлення, а також під заходи сприяння йому.

 

7.2. Реконструкція насаджень.

7.2.1. Аналізується виконання обсягів реконструкції. Характеризується стан лісових культур створених в порядку реконструкції і причини відхилень від проекту лісовпорядкування.

Ведеться аналіз виконання введення недостаючих порід в природні насадження і лісові культури.

 

7.3. Насінництво і лісові розсадники.

7.3.1. Приводиться характеристика наявної лісонасінної бази і виконанні заходи з її покращення за період дії проекту, а також причини невиконання їх.

7.3.2. Наводиться щорічна потреба в насінні деревних і чагарникових порід згідно з розрахунками лісовпорядкування і порівняння її з фактичними середньорічними обсягами заготівель за період, що аналізується (табл. 7.3.1), а також причини невідповідності їх, джерела забезпечення необхідної кількості і якість наявного насіння.

7.3.3. Приводиться наявність лісових розсадників, різниця в їх площі в порівнянні з роком лісовпорядкування, причини розходжень в площі. Характеризується стан оглянутих розсадників.

7.3.4. Аналізується фактичні потреби лісгоспу в садивному матеріалі в порівнянні з розрахованими лісовпорядкуванням, причини розходжень і джерела забезпечення його нестачі.

 

 1. ГІДРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ

8.1. Приводиться характеристика надмірно зволожених земель, площа земель віднесених лісовпорядкуванням до гідролісомеліоративного фонду, порівняння запроектованих і виконаних робіт зі спорудження і підтримання стану гідротехнічних споруд.

8.2. Аналізується виконання робіт з будівництва і утримання гідромеліоративних споруд за роки дії проекту, причини розходжень від запроектованих обсягів, а також приводиться загальний висновок про хід меліоративних робіт в лісгоспі.

 

 

 1. ОХОРОНА ЛІСУ

9.1. Приводиться порівняння запроектованих і фактично виконаних протипожежних заходів за період, що аналізується (табл. 8.1), причини розходжень між ними.

9.2. Аналізується кількість виникнення лісових пожеж за період дії проекту, причини їх збільшення або зменшення, стан забезпечення протипожежною технікою.

9.3. Описується стан ведення документації з реєстрації лісових пожеж і стан боротьби з порушниками правил протипожежної безпеки.

9.4. Аналізується зміна кількості лісової охорони, за період дії проекту, причини цих змін і вплив їх на стан охорони лісу від пожеж.

 

 

 

 

 1. ВИКОРИСТАННЯ УГІДЬ І РЕСУРСІВ ПОБІЧНИХ КОРИСТУВАНЬ

10.1. Порівнюються обсяги основних видів побічних користувань за період дії проекту, причини розбіжностей між ними, виконання заходів з покращення бази побічних користувань, дається загальна оцінка інтенсивності їх і заходи з покращення використання лісових ресурсів.

 

 

 1. ВИКОРИСТАННЯ ЛІСУ В КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЦІЛЯХ

11.1. Аналізується наявність і зміна площі рекреаційних лісів за період дії проекту, причини цих змін, порівняння виконання середньорічних заходів з благоустрою рекреаційних лісів (табл. 11.1), дається висновок про причини відхилень від запроектованих обсягів.

 

 1. ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВОГО ФОНДУ ДЛЯ ПОТРЕБ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

12.1. Приводиться закріплення території лісового господарства за мисливськими господарствами, дані останнього обліку мисливської фауни, порівняння запроектованих і виконаних біотехнічних заходів, причини розходжень між проектними і середньорічними обсягами цих робіт. Відмічається розмір шкоди лісовому господарству від мисливської фауни.

 

 1. ПІДСОЧКА ЛІСУ І ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ДРУГОРЯДНИХ ЛІСОВИХ МАТЕРІАЛІВ

13.1. Приводиться фонд підсочки соснових насаджень, врахований лісовпорядкуванням, середньорічна запроектована площа підсочки і фактична площа підсочки в періоді, що аналізується, причини невідповідностей між обсягами і якість підсочки.

13.2. Наводиться порівняння обсягів інших видів хімпромислів, причини невідповідностей між обсягами і якість виконання цих видів робіт.

 

 1. БУДІВНИЦТВО ТА ІНШІ РОБОТИ

14.1. Наводиться порівняння запроектованих і фактичних обсягів будівництва житлових і виробничих будівель та інших лісогосподарських робіт (табл. 14.1), аналіз виконання цих заходів, суми капітальних вкладень в будівництво.

 

 

 

 

 

 

 

 1. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ ВИКОНАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРОЕКТУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА І ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСГОСПУ

15.1. Якість внесення поточних змін в матеріали лісовпорядкування і книги обліку робіт. Стан елементів внутрішньогосподарського впорядкування території лісгоспу і якість виконання цих робіт.

15.1.1. З форми 1 «Макету» вписуються результати оцінки якості робіт з внесення поточних змін в матеріали лісовпорядкування (табл. 15.1.1).

15.1.2. Приводяться основні недоліки з внесення  поточних змін в матеріали лісовпорядкування (на планшетах і в таксаційних описах), а також з ведення основних книг обліку в лісгоспі в відповідності до переліку в пункті 1.1.

15.1.3. Описується стан меж і квартальних просік, збереженість межових знаків і квартальних стовпів, натурне оформлення лісосік, лісових культур і виконання інших лісогосподарських заходів в перевірених в натурі місцях.

15.2. Висновки і основні рекомендації з усунення недоліків у веденні лісового господарства, що були виявлені при авторському нагляді.

15.2.1. Наводиться порівняння середньорічних запроектованих лісовпорядкуванням обсягів заходів з планами робіт і їх фактичним виконанням (табл. 15.2.1) і причини відхилень.

15.2.2. Аналізуються причини неповного використання лісгоспом організованих лісовпорядкуванням господарських частин і господарських секцій, а також раціональність і ефективність використання лісового фонду лісгоспу.

15.2.3. Відображаються основні позитивні і негативні сторони ведення господарської діяльності лісовим господарством.

15.2.4. Рекомендуються основні напрямки використання ресурсної бази і необхідні заходи сприяння цьому лісовим господарством і органом його безпосереднього підпорядкування.

15.2.5. Констатується вірність встановлення основних положень організації та розвитку лісового господарства і наводяться основні недоліки лісовпорядного проектування.