Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

Колективні тренування спеціалістів ВО ”Укрдержліспроект”

23/06/2011

Колективні тренування проводяться не менше ніж на 15 пробних площах і на тренувальному таксаційному ході, заздалегідь протаксованому вимірювально-переліковими методами.

7 червня на базі ДП "Остерський лісгосп" Чернігівського ОУЛМГ Київська лісовпорядна експедиція взяла участь в проведенні практичного семінару "Особливості проведення польових робіт з базового впорядкування". В його роботі взяли участь перший заступник начальника обласного управління Анатолій Курганов, головні лісничі та інженери лісового господарства державних підприємств Остерського, Добрянського, Городнянського, Ніжинського та Чернігівського лісгоспів, начальник експедиції, начальники партій і таксатори Київської експедиції. Особливості виконання польових лісовпорядних робіт з базового лісовпорядкування висвітлив начальник Київської лісовпорядної експедиції ВО "Укрдержліспроект" Микола Кравчук. Учасники семінару та інженери-таксатори пройшли практичне технічне тренування на підготовлених експедицією тренувальних площах.

16 червня на базі ДП ”Іллінецький лісгосп” Вінницького ОУЛМГ спеціалісти Української лісовпорядної експедиції ВО ”Укрдержліспроект” провели лісотаксаційне тренування в процесі проведення базового лісовпорядкування лісів. У навчанні взяли участь начальник експедиції Колб А.О., перший заступник начальника Вінницького ОУЛМГ Діденко В.І., головні лісничі держлісгоспів, інженери лісового господарства, начальники лісовпорядних партій і таксатори, які проводять роботи з базового лісовпорядкування підприємств.

Спеціалісти Комплексної лісовпорядною експедиції проводять колективне тренування протягом 20-24 червня на базі ДП ”Славутський лісгосп” та ДП ”Ізяславський лісгосп” Хмельницької області.

Основними завданнями колективного тренування є:

     — перевірка і відпрацьовування окоміру ІТП у визначенні таксаційних показників деревостанів, характеристики підросту, природного поновлення і лісових культур, санітарного стану насаджень;

     — інструктаж з призначення господарських заходів, перевірка уміння таксаторів кваліфіковано призначати лісогосподарські заходи і оцінювати їхнє виконання;

     — інструктаж з виконання лісотаксаційних вимірювань, закладання кругових реласкопічних і перелікових площадок, використання отриманих даних вимірювань для самоконтролю і корегування окомірно визначених показників, складання загальної таксаційної характеристики виділу. Перевірка вміння таксаторів працювати з вимірювальними приладами та інструментами, здійснювати їхню перевірку;

     — ознайомлення всіх виконавців з нормативно-довідковими матеріалами, які використовуються при таксації лісу та з порядком їх застосування;

     — ознайомлення з типами умов місцезростання і типами лісу, їхнім взаємозв‘язком з видовим складом, класами бонітету та іншими таксаційними показниками насаджень у відповідності зі схемою, підібраною для об‘єкта, що впорядковується;

     — ознайомлення з характерними пошкодженнями і ознаками ураження насаджень і окремих дерев ентомо- і фітошкідниками, технічними викидами промислових підприємств;

     — ознайомлення з основними ознаками дешифрування насаджень та інших категорій земель на аерофотознімках (ортофотопланах) і практичний показ їх використання для уточнення меж таксаційних виділів, складанням загального таксаційного опису виділу за даними кількох пунктів таксації;

     — встановлення однакового підходу в оформленні польової технічної документації у відповідності з вимогами її обробки на комп’ютерах, доведення до виконавців цих вимог;

     — ознайомлення з особливостями лісовпорядкування об‘єкта, які повинні враховуватися при таксації лісу.

Для проходження колективного тренування кожному учаснику треба мати відповідні бланки, довідники, таблиці з нормативно-довідковою інформацією, інструменти і АФЗ, які відповідають місцям закладання тренувальних пробних площ і таксаційного ходу.

На першій пробній площі керівник тренування знайомить присутніх з метою і порядком проведення колективного тренування, з технікою таксації і ведення записів в картках, способами визначення типів умов місцезростання і типів лісу, ознаками дешифрування основних таксаційних показників насаджень за їхнім зображенням на аерофотознімках, з лісорослинними умовами об‘єкта, що впорядковується, формою насаджень та їхнім станом, іншими особливостями.

На перших п‘яти пробних площах учасники тренування визначають таксаційні показники, як окомірно, так і з використанням вимірювальних приладів. Дані тренування на перших п‘яти пробних площах в оцінку окоміру не включаються.

На наступних пробних площах (не менше 10) учасники тренувань здійснюють окомірну таксацію без використання вимірювальних приладів і здають заповнені картки таксації керівнику тренувань. Останній зачитує дані обробки пробної площі, аналізує помилки і недоліки, допущені при таксації і оформленні карток виконавцями. Особлива увага приділяється правильному призначенню лісогосподарських заходів.

Для тренування на таксаційному ході (підготовленому заздалегідь в обсязі не менше 15 виділів, протаксованих окомірно-вимірювальним методом), учасники тренувань до виходу в ліс самостійно готують фотоабрис, а при відсутності АФЗ – абрис на кальці, дешифрують межі таксаційних виділів, визначають характеристику кожного таксаційного виділу. Після цього в натурі виконується окомірна таксація виділів, що виходять на таксаційний хід, а отримані результати звіряються з контрольними даними вибіркової вимірювально-перелікової таксації.

Керівник тренування при виконанні таксації на таксаційному ході знайомить учасників тренування з технікою розпізнавання на аерофотознімках квартальних просік, ходових ліній, опорних орієнтирів, меж виділів. Демонструє правильність оформлення абрисів, аналізує допущені помилки і недоліки.

В процесі тренування особлива увага звертається на раціональне прокладання таксаційних ходів через таксаційні виділи, правильний вибір пунктів таксації, на особливості таксації лісових культур, не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, визначення санітарного стану насаджень, причини всихання і ослаблення деревостанів тощо.

У об‘єктах з великим обсягом лісовідновних робіт в обов‘язковому порядку повинно бути проведене тренування з оцінки успішності природного поновлення, особливо на стадії переведення природно поновлених ділянок і ділянок із заходами сприяння природному поновленню у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки. Аналогічним чином повинно бути проведене тренування з оцінки стану лісових культур, особливо на межі віднесення їх до незадовільних, загиблих, а також на етапі переведення їх у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки.

За результатами колективного тренування на кожного виконавця складається порівнювальна відомість, до якої заносять дані перелікової і окомірної таксації та допущені відхилення.

Оцінка результатів технічного тренування проводиться за величинами відхилень даних окомірної таксації від відповідних даних пробних площ і виділів з вибірковою вимірювально-переліковою таксацією.

Загальна кількість протаксованих пробних площ і виділів, за якими проводиться остаточна оцінка точності окоміру виконавця, повинна бути не менше 20.

Тренувальна таксація вважається задовільною якщо:

      — відхилення у визначенні кожного таксаційного показника знаходяться в допустимих межах не менш ніж у 68% випадків від загальної їх кількості;

      — подвійне перевищення допустимого відхилення складає не більше 5% випадків від загальної кількості спостережень;

      — систематичні помилки не перевищують +5%.

Таксатори, які показали незадовільні результати під час колективного тренування, проходять додаткове тренування на нових пробних площах і таксаційних ходах закладених іншими таксаторами, кількість яких визначається начальником партії. Після чого керівником приймається остаточне рішення про допуск таксатора до таксації лісу або переведення на інші види робіт.

Висновки про результати колективного тренування і рішення керівника про допущення до виробничої таксації вписуються в польові щоденники інженерно-технічних працівників.

Під час колективного тренування розглядаються також вимоги і показуються прийоми безпечного виконання робіт, проводиться додатковий інструктаж з питань охорони лісів від пожеж та інших питань.