Грунтово-лісотипологічне обстеження :: ВО "Укрдержліспроект"
 Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

Ґрунтово-лісотипологічне обстеження

Ґрунтово-лісотипологічне обстеження і картування земель в Держлісфонді України ставить перед собою такі завдання:

 • виявлення сформованих в природних умовах типів лісорослинних умов і типів лісу, а також опис структури ґрунтового покриву тієї чи іншої території;
 • отримання вихідних даних про природну (корінну) різноманітність типів лісу і ґрунтових різновидностей зі складанням їх номенклатурно-систематичних списків;
 • складання планово-картографічного матеріалу (лісових карт), що відображають просторове розміщення типів лісу, ґрунтів, ґрунтоутворюючих порід, еродованих та засолених земель;
 • оцінка родючості ґрунтів і продуктивності зростаючих на них насаджень, особливо корінних, що відповідають певним типам лісу, а також різних видів сільськогосподарських культур на сільськогоспугіддях;
 • оцінка ступенів лісопридатності лісових земель залежно від їх родючості і засолення;
 • оцінка ступенів лісопридатності переданих під заліснення непридатних для сільського господарства еродованих та порушених промисловим використанням земель і засолених та заболочених ґрунтів;
 • оцінка лісогосподарських, лісокультурних і інших заходів за типами лісу, типами лісорослинних умов;
 • збір інформації для перспективного планування в лісовому господарстві та розробки рекомендацій щодо лісовпорядного проектування і лісогосподарського виробництва;
 • надання рекомендацій щодо внесення добрив для поліпшення родючості ґрунтів.

Проведення лісовпорядкування на ґрунтово-лісотипологічній основі має такі переваги перед звичайним методом:

 • встановлюється пряма залежність між типом лісорослинних умов, видовим складом та продуктивністю лісових насаджень;
 • надається об’єктивна інформація про стан ґрунтового покриву і лісових насаджень при розробці рекомендацій щодо розробки лісосік, а також підготовки ґрунтів під лісові культури;
 • типологічна основа таксаційних виділів дозволяє більш об‘єктивно вирішувати питання добору головних деревних порід і їх вирощування;
 • матеріали ґрунтово-лісотипологічного обстеження дають вичерпні дані при проектуванні реконструктивних заходів, вказують шляхи виправлення або заміни малоцінних деревостанів на високопродуктивні насадження згідно визначеного типу лісу і ґрунтової різновидності;
 • створюються об‘єктивні умови для правильного проектування рубок догляду з метою формування бажаного складу насаджень, найбільш перспективного в даному типі лісу.

Проведення лісовпорядних робіт з використанням матеріалів ґрунтово-лісотипологічного обстеження полегшує роботу інженера-таксатора і підвищує якість та точність лісовпорядного проектування.

Результати ґрунтово-лісотипологічного обстеження використовуються в сучасному лісовпорядкуванні і лісовому господарстві. Суть лісовпорядкування на ґрунтово-лісотипологічній основі полягає в повному використанні інформації, отриманої при обстеженні і картографуванні ґрунтів і типів лісу та типів лісорослинних умов при інвентаризації насаджень і розробці «Проекту організації і розвитку лісового господарства».

Одним із важливих аспектів використання матеріалів ґрунтово-лісотипологічного обстеження є розробка перед початком лісовпорядкування «Основних положень організації і розвитку лісового господарства» в конкретній області, в яких вирішуються питання розвитку і інтенсифікації лісового господарства на найближчий ревізійний період і на подальшу перспективу. При цьому на основі ґрунтово-лісотипологічних матеріалів уточнюються схеми лісорослинного районування та схеми типів лісу відповідно до конкретного регіону, розробляються раціональні методики для таксації лісу, оцінки господарської діяльності тощо. Із матеріалів ґрунтово-лісотипологічного обстеження («Нарисів…» по лісогосподарських підприємствах) при складанні «Основних положень організації і розвитку лісового господарства» по області використовуються найбільш достовірні натурні дані щодо різноманітності та характеристики ґрунтів, типів лісу, ґрунтоутворюючих порід, гідрографії, глибини залягання ґрунтових вод та їх хімічного складу, основні цифрові показники кліматоутворюючих факторів і низку інших даних. Ґрунтово-лісотипологічна ситуація, нанесена на абрис, є основою для побудови таксаційних виділів і правильного вибору господарських заходів. При наявності матеріалів з ґрунтово-лісотипологічного обстеження всі заходи з ведення господарства призначаються з урахуванням лісорослинних можливостей типу лісу, економічних передумов, категорій захисності і стану насаджень.

За весь період проведення ґрунтово-лісотипологічних робіт (1962-2010 р.р.) обстежено і закартовано ґрунтів і типів лісу в межах Держлісфонду на загальній площі в 4813 тис. га. Крім того, на замовлення Міністерства лісового господарства Молдавії, такі ж роботи виконані і на території Держлісфонду республіки на площі в 350 тис. га.

Матеріали з ґрунтово-лісотипологічного обстеження використовують як базу для розширення і поглиблення наукових досліджень, а також як джерело інформації для технічного проектування УкрНДІпролісу, Зеленбуду, Державного проектного інституту землеустрою та земельних ресурсів та інших проектних організацій. Відповідно статті 23 Закону України про охорону земель, результати ґрунтово-лісотипологічного обстеження можуть бути введені до бази даних державної комплексної системи спостережень про стан земель і ґрунтів. Ґрунтово-лісотипологічні матеріали – це документи довгострокового використання, які не втрачають своєї актуальності протягом кількох десятиліть і в найближчому майбутньому стануть основою лісовпорядного проектування і ведення лісового господарства України.